Our Priest

Acharya Pankaj Kumar Sharma

Acharya Pankaj Kumar Sharma

Chief Priest

+ 65-9165-5481
Sitapawan@gmail.com.

Acharya Murli Dhar Dubey

Acharya Murli Dhar Dubey

Priest

+65-9386-9715
murlidubey784@gmail.com

Our Auditor

Satya Rai

Satya Rai

Auditor

Mr. Grishchand Rai

Mr. Grishchand Rai

Auditor