Our Priest

Pankaj Kumar Sharma

Pankaj Kumar Sharma

Chief Priest

+ 65-9165-5481
Sitapawan@gmail.com.

Krishna Murari Pandey

Krishna Murari Pandey

Priest

+65-9134-8317
krishnamurari21@gmail.com.

Murli Dhar Dubey

Murli Dhar Dubey

Priest

+65-9386-9715
murlidubey784@gmail.com

Amit Kumar Ojha

Amit Kumar Ojha

Priest

+65-9398-9527
ptamitojha@gmail.com.

Our Auditor

Satya Rai

Satya Rai

Auditor

Arun Kumar

Arun Kumar

Auditor